Kiadói szerződés

KIADÓI SZERZŐDÉS
hatályos 2022.08.15-től

A Szeretek írni Bt. (cégjegyzékszám: 13-06-069616, adószám: 28177522-2-13, székhely: 2724 Újlengyel, Petőfi Sándor utca 48., kérdés-, észrevétel-, kapcsolatfelvételi űrlap: ITT, képviseli: Lendvai Gábor) – a továbbiakban: Kiadó – szeretekirni.hu honlapján Szerző művének kiadás-jóváhagyás művelete egyben a Kiadói szerződés elfogadását és a kiadásra vonatkozó szerződést jelenti, ami a kiadás-jóváhagyás művelet Kiadó általi visszaigazolásának időpontjában lép hatályba. A jelen szerződési feltételek elfogadásával a felek között megállapodás jött létre, amelyet a felek írásbeli szerződésnek elfogadnak. A szerződés feltételei mindaddig érvényben vannak, míg arról Kiadó nem értesíti Szerzőt.

1. A szerződés tárgya és szerzői szavatosság

1.1. A szerződés tárgya a Szerző által a Kiadó szeretekirni.hu honlapján megjelentetésre jóváhagyott véglegesített mű – a továbbiakban: Mű. Szerző a Művet a Kiadó által a szeretekirni.hu oldalon meghatározott követelményeknek megfelelő, kiadásra kész formában bocsátja Kiadó rendelkezésére.

1.2. Szerző szavatol azért, hogy a Mű saját egyéni, eredeti alkotása, amely felett korlátlan és kizárólagos rendelkezési jog illeti meg.

1.3. Szerző szavatol azért, hogy a Műre nem áll fenn harmadik személynek olyan kizárólagos joga, amely a Kiadó jelen szerződés szerinti jogszerzését és felhasználását korlátozná vagy akadályozná.

1.4. Amennyiben Szerző kiskorú/nem cselekvőképes, a törvényes képviselőjeként eljáró, saját nevén regisztrált felhasználó a kiadás-jóváhagyás műveletben adta meg a képviselt tényleges szerző nevét, születési nevét, anyja nevét, születési helyét és születési dátumát.

2. A szerződés tartalma

2.1. Szerző megbízza Kiadót, egyben felhasználási engedélyt ad Kiadó részére a Mű e-könyv (epub és pdf) és nyomtatott könyv (puha- és keménytáblás) formátumokban történő megjelentetésére és forgalomba hozatalára. Kiadó a megbízást elfogadja. A felhasználási engedély keletkezteti a felhasználási jogot, melynek gyakorlása során Kiadót megilleti a Mű

- többszörözésének joga: tetszőleges példányszámban és alkalommal történő többszörözése nyomdai úton és digitálisan, a Mű tárolása digitális formában elektronikus eszközön, számítógéppel és elektronikus adathordozóra való másolása,

- terjesztésének joga: forgalomba hozatala, digitális terjesztése, online vásárlással való hozzáférhetővé tétele Magyarországon, illetve Magyarországon túl a világon minden olyan országban, ahol Szerző kifejezetten nem zárja ki a Mű terjesztését.

2.2. A Kiadó a Művet a Szerző által megadott írói néven, címmel és műfaji kategóriában jelenteti meg.

2.3. Szerző választása szerint Kiadó a Mű terjesztése során közzéteszi annak részletét vagy ajánlóját, amihez szerző hozzájárul. Részlet közzétételért a Szerzőt díjazás nem illeti meg. A részlet közzététele esetén a kívülállók részéről történő esetleges jogosulatlan felhasználásért a Kiadót semmiféle jogi, anyagi felelősség nem terheli, ezen felelősséget a Kiadó kifejezetten kizárja, az ebből fakadó igény érvényesítésének jogáról a Kiadóval szemben a Szerző kifejezetten lemond.

2.4. Fogyasztó Szerzőt a Mű általa vásárolt példányai tekintetében elállási és felmondási jog nem illeti meg.

2.5. A Szerző hozzájárul ahhoz, hogy a Kiadó a Mű értékesítése, előállítása és kézbesítése során alvállalkozók közreműködését igénybe vegye.

2.6. A Kiadó a Mű közzétételét indokolás nélkül megtagadhatja, már megjelentetett Mű elérhetőségét azonnali hatállyal felfüggesztheti és a szerződést egyoldalúan később is felbonthatja, különösen, ha a Szerző személyének valódiságával kapcsolatban kétségek merültek fel és a Szerző kiléte nem ellenőrizhető, vagy az ellenőrzés eredménytelen maradt, ha a Mű jogtisztaságával kapcsolatban kétségek merülnek fel, ha a Kiadó megítélése szerint a Mű közzététele (ideértve a képanyagot is) jogszabályba ütközik vagy a Mű a Kiadó számára vállalhatatlan tartalommal bír, mint például ízlést sértő, pornográf, erőszakos, gyűlöletkeltő, vagy épp megtévesztő.

3. Díjazás

3.1. Szerző jelen szerződés során vagyoni jogot ad át felhasználásra Kiadó részére, melynek fejében Szerző a Kiadó által Mű értékesített vásárlói példányai után szerzői díjra jogosult. Nem illeti meg Szerzőt szerzői díj a Mű vásárlói példányainak kezdő értékesítésének a Díjak és feltételekben meghirdetett példányszáma után. Nem illeti meg továbbá szerzői díjazás Szerzőt a szerzői példányok, a nem értékesítés céljából készült példányok, mint kötelespéldányok és kiadói (kivitelenként legfeljebb 10-10 kereskedelmi forgalomba nem hozható) példányok, illetve a forgalomba nem kerülő sérült/gyártási hibás példányok esetében. A vásárlótól visszavett példányok tekintetében sem illeti meg Szerzőt szerzői díj.

3.2. Kiadó a Szerzőt megillető díjazást a következők szerint állapítja meg: nettó eladási árból levonásra kerül a kiadói díj, az így kapott összegből a Részesedés program százalékának összege (ha érintett), az eredmény a szerzői részesedés. Részesedés program részesedés százalék levonása a megjelenés napját követő év azonos naptári napját megelőző nappal bezárólag értékesített művek tekintetében történik, illetve a kiváltás napjával bezárólag, ha Szerző a Részesedés program 12 havi időtartama előtt kiváltja a programot.

3.2.1. Ha Szerző magánszemélyként kéri a kifizetést, Kiadó kifizetőként jár el: a szerzői részesedésből kerülnek levonásra a Kiadót, mint kifizetőt terhelő közterhek, az eredmény a Szerző bevétele. Szerző bevételét Kiadó csökkenti 10% költséghányad költségelszámolással, az eredmény a Szerző jövedelme (kifizetőt terhelő közterheknek is ez az alapja). Szerző bevételéből levonva a Szerzőt terhelő közterheket a végeredmény a Szerző nettó jövedelme. Kiadó kifizetéskor elszámolást ad a Szerző részére kifizetett összegről, a levont közterhekről/szja előlegről, továbbá az év során teljesített kifizetésekről következő év január 31-éig összesített igazolást állít ki.
Magánszemélyként szerződő Szerző részéről jelen kiadói szerződés elfogadása egyben nyilatkozat arról, hogy a Szerzőt megillető díjazás kifizetésének elszámolása során Kiadó 10% költséghányad költségelszámolást alkalmazzon, valamint, lehetséges szja kedvezményeket Szerző az éves bevallása során maga érvényesíti, Kiadó a kifizetései során szja kedvezményt nem vesz figyelembe.

3.2.2. Ha Szerző vállalkozásként kéri a kifizetést, Kiadó e-mailben tájékoztatja Szerzőt az aktuálisan számlázandó összegről, Kiadó számlán feltüntetendő adatairól. A számlát Szerzőnek elektronikus számlaként az e-mailben küldött művelet révén kell feltöltenie Kiadó honlapján. Amennyiben a kifizetés részeként Kiadó vevői számlázást hirdet meg, úgy Szerző vállalkozásként hozzájárul és elfogadja Kiadó vevői számlázását, egyben gondoskodik róla, hogy a számlázáshoz a Kiadó által kért adatok maradéktalanul rendelkezésére álljanak.

3.3. Jelen szerződésnek elválaszthatatlan része a Kiadó honlapján elérhető Díjak és feltételek dokumentum, amelyben kiadó közzéteszi a szerzői példányok elérhetőségét és szerzői ár kedvezményét, a kiadói díjat, kezdő értékesített vásárlói példányok darabszámát, amelyek tekintetében Szerzőt díjazás nem illeti meg, értékesített művek árképzését, kifizetés gyakoriságát és módját, kifizetés részesedésre megállapított minimum összeghatárát, kifizetés határidejét.

3.4. Kiadó Szerző előzetes értesítése nélkül és azonnali hatállyal jogosult az értékesített művek árának, az árképzésnél alkalmazott euro árfolyamnak és a kiadói díjnak a módosítására, amennyiben a változás eredménye összeségében nem csökkenti a szerző addigi, forintban számított kivitelenként és példányonkénti részesedésének összegét, míg Kiadó a honlapján 30 nappal az érvénybelépését megelőzően köteles közzétenni a mű árának, árképzésnél alkalmazott euro árfolyamnak és a kiadói díjnak a módosítását, amennyiben a változás eredménye összeségében csökkenti a szerző addigi, forintban számított példányonkénti részesedésének összegét. A kiadói-, illetve forgalmazási tevékenységet terhelő adók/közterhek változása, új adók/közterhek bevezetése esetén azokat Kiadó az érvénybelépésüktől kezdődően, akár azonnali hatállyal, Szerző előzetes értesítése nélkül is jogosult érvényesíteni mind a mű árában, mind a kiadói díjban, akkor is, ha az a szerzői részesedés addigi forint összegét csökkenti. Nincs Kiadónak előzetes tájékoztatási kötelezettsége a szerzői részesedést terhelő adók és közterhek változása tekintetében.

4. Felelősség

4.1. A Kiadó nem felelős az általa elektronikusan tárolt adatok – ideértve magát a Művet is – megsemmisüléséért, megsérüléséért, ha ezen események tőle független vagy olyan oknál fogva következtek be, amelyet a legnagyobb gondosság mellett sem lehetett előre látni, megelőzni vagy elhárítani. A Szerző felelősségi körébe tartozik, hogy a Mű elektronikus példányával a Kiadó részére történő átadástól (eljuttatástól) függetlenül rendelkezzen. A Kiadó nem felelős a Szerző számítástechnikai, informatikai eszközeinek hibáiért, az elektronikus kapcsolattartásban bekövetkezett hibákért, időszakos vagy tartós zavarokért, ha azok a szolgáltatók érdekkörében bekövetkező okból állnak elő. A Kiadó a saját érdekkörében előálló hibákat 24 órán belül kiküszöböli. Elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetére ez a határidő nem vonatkozik.

4.2. A Kiadót semmiféle jogi és anyagi felelősség nem terheli a Mű harmadik személy által történő jogosulatlan felhasználásából eredő kárért, és a Szerző a Kiadóval szemben kifejezetten lemond az ilyen jogosulatlan felhasználásából eredő igényének érvényesítéséről. A harmadik fél általi jogosulatlan felhasználás ellen bármelyik Fél önállóan is felléphet, ilyen eljárás indítására a Szerző kifejezetten felhatalmazza a Kiadót. Felek együttműködnek, és minden szükséges segítséget megadnak egymás számára minden olyan eljárásban, amelyet a Mű harmadik fél általi jogosulatlan felhasználása miatt indított bármelyik Fél.

5. Kapcsolattartás

5.1. A Felek nyilatkozataikat elsősorban elektronikus úton közlik egymással. Felek elfogadják, hogy az elektronikus úton küldött értesítés írásbeli értesítésnek minősül.

5.2. A Kiadó az elektronikusan küldött értesítéseket, elszámolásokat olyan formában közli, hogy azokat a Szerző kinyomtathassa.

6. A szerződés időtartama, felmondása

6.1. A szerződés időtartama két év. A szerződés időtartama automatikusan meghosszabbodik további két évvel, amennyiben a szerződés lejáratát megelőző öt munkanappal bezárólag Felek valamelyike nem jelzi azon szándékát, hogy nem kíván élni a szerződés meghosszabbításával. A két év időtartamot a Mű szeretekolvasni.hu oldalon való közzétételének napjától kell számítani.

6.2. A Kiadó és a Szerző közötti szerződés rendes felmondással, tizenöt napos felmondási idővel szüntethető meg. Felmondott szerződés esetén Kiadó jogosult az elszámolás és kifizetés normál határidejét egy hónappal kitolni, tekintettel az értékesített művek fogyasztókat megillető elállási jogának, a visszatérítés átfutási időtartamának végső elszámolást befolyásoló véghatáridejére. Szerző felmondás űrlap:

6.3. Amennyiben Szerző Részesedés programban vett igénybe támogató szolgáltatásokat a Mű kiadását megelőző feladatok elvégzésére, úgy Szerző a Részesedés program végdátumáig kizárólagos felhasználási jogot enged Kiadónak. Részesedés program hatálya alatt Szerző nem élhet rendes felmondással (Kiadó lehetőséget biztosít Szerző számára, hogy a Kiadótól Részesedés programban igénybe vett szolgáltatást egyösszegű művelettel bármikor kiváltsa, ugyanakkor felhívja Szerző figyelmét, hogy egyéb Részesedés program partnereivel történő egyezség a Részesedés program lezárására Szerző és partnere megegyezésén múlik).

6.4. Szerző azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha a Kiadó esedékes fizetési kötelezettségének fizetési felszólítás ellenére a fizetési határidő lejártát követő 90 napon belül nem tesz eleget. Nem tekinthető a Kiadó szerződésszegésének, ha a fizetési kötelezettség teljesítésének elmaradása a Szerző hibájából, mulasztásából, téves adatszolgáltatásából származik.

6.5. A Kiadó azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha a kiadás megtagadásának lenne helye, továbbá, ha a Szerző a Kiadónak és/vagy Részesedés program partnerének kárt okoz, ideértve azt az esetet is, ha a Részesedés program hatálya alatt a Kiadót megillető kizárólagos felhasználási jogot a Szerző megszegi.

7. Szerző adatainak kezelése, titokvédelem

7.1. Amennyiben Szerző adataiban változás állna be, azt haladéktalanul, de legkésőbb három napon belül köteles a Kiadó honlapján a Regisztráció és adatmódosítás oldalon frissíteni. Az adatok frissítésének elmulasztásából eredő kárért kizárólag Szerző felelős.

7.2. Kiadó a szerződéssel megszerzett felhasználási jog gyakorlása során – a felhasználás jellegéhez igazodó módon – a Szerző nevét az általa a Mű megjelenésének jóváhagyásakor megadott módon tünteti fel.

7.3. A Kiadó a Szerző személyes adatait a szerződés fennállásának időtartama alatt tarthatja nyilván. A Kiadó a személyes adatokat köteles titkosan kezelni, és azokat kívülálló részére csak a szerző beleegyezésével adhatja át. A Szerző hozzájárul, hogy a Kiadó önálló adatbázisokat képezzen a tudomására jutott adatokból, azzal, hogy csak olyan személyes adata kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Kiadó felhívja Szerző figyelmét, hogy vannak jogszabály által meghatározott kötelezettségek, amelyek a szerződés fennállását követően is megkövetelik a Kiadótól a Szerző adatainak/dokumentumainak meghatározott ideig történő nyilvántartását (például számviteli bizonylatok, ezekhez kapcsolódó szerződéses dokumentumok és kimutatások, kifizetői igazolások).

7.4. A bevétel üzleti titoknak minősül, ugyanakkor Részesedés program igénybevétele esetén Szerző kifejezetten hozzájárul a bevétel adatok érintett Részesedés program partnerrel való megosztásához, Kiadó Részesedés program partner járandóságának elszámolásához kapcsolódó tevékenysége tekintetében.

7.5. Az elkészített és értékesített példányszámok nem minősülnek üzleti titoknak. Szerző ismeretében van annak, hogy Kiadó mind az értékesítési árakat, mind a szerzők díjazásának mértékét, a díjazás kiszámításának módját közzéteszi, így ezen adatok és az értékesített példányszámok alapján harmadik fél számításokat végezhet adott mű bevételére és a mű szerzőjének jövedelmére is.

8. Záró rendelkezések

8.1. A jelen szerződés a magyar jog hatálya alá tartozik, és az ebben nem szabályozott kérdésekre a vonatkozó magyar jogszabályokat kell alkalmazni. Jelen szerződésben nem rendezett kérdésekben a szerzői jogra, az elektronikus kereskedelemre, a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályok, valamint a Ptk. előírásai irányadók.

8.2. Minden, a szerződés megkötése után felmerülő és a felektől független olyan körülményről, amely a szerződés teljesítését akadályozza, a felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni.

8.3. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésből keletkező esetleges jogvitáikat tárgyalásos úton rendezik, ennek eredménytelensége esetén a jelen szerződésből eredő bármilyen jogvita tekintetében – a mindenkori hatásköri szabályokra figyelemmel – kikötik a Budapest Környéki Törvényszék kizárólagos illetékességét.