Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
1. BEVEZETÉS

Hatályos 2022.08.15. napjától visszavonásáig/módosításáig.

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a szeretekirni.hu weboldalon (a továbbiakban: honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybe vevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit. A honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. A Felhasználó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

2. SZOLGÁLTATÓ

Szolgáltató: Szeretek írni Bt. (székhely, egyben levelezési cím: 2724 Újlengyel, Petőfi Sándor utca 48., képviselő neve: Lendvai Gábor, cégjegyzékszám: 13 06 069616, bejegyző bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, adószám: 28177522-2-13).
Kapcsolatfelvétel a Szolgáltatóval:

3. TEVÉKENYSÉG

A honlap felületet biztosít:

 • szerzők számára Szolgáltató könyvkiadói szolgáltatásának és könyv kiadásához szükséges kapcsolódó szolgáltatások igénybevételére, közreműködő partner keresés közzétételére,
 • közreműködő partnerek számára a könyvkiadáshoz nyújtott szolgáltatásuk közzétételére,
 • Szolgáltató szerzők és közreműködő partnerek közötti megállapodás adminisztrációs és elszámolási feladataihoz nyújtott szolgáltatásának igénybevételére.
4. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

4.1. Honlap használata, felelősség

A Felhasználó a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

A Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért és a Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.

A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

A Felhasználók által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hirdetés tartalma) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.

A Szolgáltató fenntartja a jogot Felhasználónak a honlapon bármilyen aktivitása során használt obszcén, trágár, az emberi méltóságot sértő magatartása esetén a megrendelés és ügyintézés megszakítására, panaszbejelentés kivizsgálásának mellőzésére, további kapcsolattartás és együttműködés felfüggesztésére, ilyen esetben Szolgáltató semmilyen formában sem vállal felelősséget a Felhasználót a megrendelés/ügyintézés elmaradása miatt ért kárért.

Honlap szolgáltatásainak igénybevétele kizárólag elektronikus úton, interneten keresztül lehetséges. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott megrendeléseket és egyéb kezdeményezéseket Szolgáltató nem fogad el. A megrendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a Felhasználó részére. A honlap szolgáltatásainak igénybevétele regisztrációhoz kötött.

4.2. Szerzői jogok

A honlap teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek stb.) szerzői jogvédelem alá esik, így kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni tilos!

4.3. Titoktartás

Felhasználó titoktartásra kötelezett minden, a honlap használata és a honlap használata révén létesített partneri kapcsolatok során tudomására és birtokába került bármilyen személyes adat, szerzői mű, -kézirat és munkaanyagai és mindezek mindennemű részlete, továbbá értékesítési/jövedelem/üzleti adatok tekintetében, időbeli korlátozás nélkül.

5. SZOLGÁLTATÁSOK SZERZŐK ÉS KIADÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ PARTNEREK SZÁMÁRA

5.1. Szerzők számára nyújtott szolgáltatások

Szerzők számára nyújtott kiadói szolgáltatásról, szerző által a kiadáshoz teljesítendő lépésekről, útmutatókról, Szolgáltató és közreműködő partnerek igénybevételének lehetőségeiről és módjáról, díjakról, kifizetési feltételekről, szerző részére történő kifizetés kiszámításáról Felhasználó a honlap SZERZŐ menüpontjában tájékozódhat.

5.2. Kiadásban közreműködő partnerek számára nyújtott szolgáltatások

Kiadásban közreműködő partnerek által végezhető tevékenységekről, kapcsolódó útmutatókról, regisztrációjuk és szerzőkkel való együttműködésük módjáról, díjakról és díjazásukról, kifizetési feltételekről, kifizetés kiszámításáról Felhasználó a honlap PARTNER menüpontjában tájékozódhat.

6. REGISZTRÁCIÓ

Regisztráció során Felhasználónak meg kell adnia a következő adatokat: e-mail cím, név, telefonszám, felhasználó név, számlázási cím, valamint, ha ettől eltérő, úgy a szállítási cím. Felhasználónak meg kell jelölnie, hogy magánszemélyként vagy vállalkozásként regisztrál-e, ha vállalkozásként regisztrál, meg kell adnia az adószámát, nem magyar EU vállalkozás esetén a közösségi (EU) adószámát. Regisztrációhoz jelszó megadása is szükséges. A regisztráció feltétele az Általános szerződési feltételek és az Adatkezelési tájékoztató elfogadása. A sikeres regisztráció eredményéről az oldal tájékoztat, egyben Felhasználó számára e-mail értesítés is készül, benne a regisztrált kapcsolattartó (név, mobilszám, e-mail), számlázási adatok, lakcím/székhelycím (név és cím, vállalkozásként történő regisztráció esetén adószám is) és levelezési cím (név és cím) adatokkal. A regisztrációs oldalon megadott Egyéb adatok alatt szereplő, alap és teljes regisztrációhoz és keres/kínál hirdetéshez, partneri együttműködés paramétereihez megadott adatokat Szolgáltató a regisztrációs és későbbi adatmódosítások után küldött e-mailben nem szerepelteti. A Felhasználó a regisztrációjának törlését a honlap Vásárlói fiók/Adatmódosítás pontban kezdeményezheti a Profil törlése gombbal. Felhasználó felel a hozzáférési adatok titokban tartásáért. A Felhasználó felelős az adatai frissítéséért, valamint köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataival harmadik fél visszaélt. Elfelejtett jelszó esetén a honlapon új jelszó kérhető a regisztrált e-mail címre.

A regisztráció során alap és teljes regisztráció közül választhat a Felhasználó.

6.1. Alap regisztráció

Az alap regisztráció ajánlott azoknak a kiadást támogató partnereknek, akik a teljes regisztrációval – annak korlátai miatt – nem tudnak élni és/vagy megfelelő számukra, ha közreműködésüket a kiadó vonatkozó adminisztratív szolgáltatása nélkül, kizárólag a szerzővel megállapodva és elszámolva végzik.

6.2. Teljes regisztráció

Teljes regisztrációra magánszemélyként annak van lehetősége, aki cselekvőképes, Magyarországon él és adózik, rendelkezik adóazonosító jellel és élő TAJ számmal, vállalkozásként élő adószámos magyar vállalkozás vagy élő közösségi adószámos nem magyar EU vállalkozás.

Teljes regisztrációra van szüksége a szerzőknek, továbbá a kiadást támogató partnerek közül azoknak, akik díjazásuk során élnének a mecénás program lehetőségével és/vagy magánszemélyként a szerzőtől származó egyösszegű megbízásuk adminisztrációjára és a kifizetés elszámolására Szolgáltatót, mint kifizetőt vennék igénybe.

Teljes regisztrációhoz olyan adatokat és nyilatkozatokat kell megadnia Felhasználónak, amelyeket Szolgáltatónak vállalkozás esetén a fizetéshez, magánszemély esetén a kifizetőként teljesítendő bevallások és igazolások során használnia kell. Ezen adatok magánszemély esetén: neme, adóazonosító jele, TAJ száma, állampolgárságának két betűs ISO kódja, születési ideje és helye, családi neve és utóneve, előző családi neve és utóneve, születési családi neve és utóneve, anyja születési családi neve és utóneve, nyilatkozata arról, hogy Magyarországon él és adózik, ha alanyi jogú nyugdíjas, erről való nyilatkozata. Vállalkozásnak teljes regisztrációja esetén nyilatkoznia kell, hogy magyar, élő adószámos vállalkozás vagy élő közösségi adószámos nem magyar EU vállalkozás. Mind magánszemély, mind vállalkozás teljes regisztrációja esetén a kifizetéshez meg kell adnia magyar forint bankszámlaszámát vagy Barion forint tárca azonosítóját, meg kell jelölnie szerző és partner lehetséges együttműködési formáit (kétoldalú kapcsolat, kiadót mellőzve, mecénás program – részesedés az első éves bevételből –, egyösszegű megbízás kiadó adminisztratív és kifizetés elszámolás szolgáltatásával).

A Regisztráció és adatmódosítás oldalon van lehetősége szerző Felhasználónak, hogy a szeretekolvasni.hu oldalon megjelent műveire a dedikáció kérést elérhetővé tegye, a dedikációjához alapértelmezett adatokat adjon meg. Szolgáltató a Regisztráció és adatmódosítás oldalon szerepelteti szerző Felhasználó megjelent műveit, szerzői példányokra aktív műveit, szerzői példányok igénybevételéhez használatos kupon kódot.

Szolgáltató felhívja Felhasználó figyelmét az adatok pontos megadásának fontosságára. Szolgáltató a Felhasználó hibás adatközléséből következően Felhasználót érő károkét semmiféle felelősséget nem vállal, ugyanakkor a Felhasználó hibás adatközléséből és nyilatkozataiból következően a Szolgáltatót érő károk megtérítését kezdeményezheti Felhasználóval szemben. Amennyiben Szolgáltató a regisztrált adatokban hiányosságot talál és/vagy pontatlanságot azonosít, felhívja Felhasználó figyelmét az adatok pótlására/javítására. Szolgáltató felhívhatja Felhasználót adatainak hitelt érdemlő igazolására. Amennyiben Felhasználó nem tesz eleget a felhívásnak, Szolgáltató jogosult törölni Felhasználó regisztrációját.

7. FELHASZNÁLÓI MŰVELETEK

Honlapon a felhasználók által igénybe vehető szolgáltatásokat, kezdeményezhető aktivitásokat műveletnek nevezzük. Műveleteknek két csoportja van: hirdetések és megrendelések. A hirdetések keres és kínál hirdetés, a megrendelések: vásárlás, jóváhagyás és űrlap. A műveletekről Felhasználó gyors áttekintést talál honlap GYIK menüpont MŰKÖDÉS oldalán.

7.1. Hirdetés közzétételének kezdeményezése

A regisztrációs oldalon van lehetősége Felhasználónak, hogy megjelölje, milyen szerepkörben szeretné hirdetni szolgáltatását a honlapon, szerzőként művéhez közreműködő partner keresés hirdetés közzétételét kezdeményezheti a honlapon. Felhasználónak meg kell jelölnie, hogy a hirdetésben milyen felhasználónév, e-mail cím és telefonszám szerepeljen. A kiválasztott funkcióra egyedi jellemzőket adhat meg Felhasználó, illetve vannak megjelölt jellemzők, amelyeknek megadása kötelező. Közzétett szolgáltatását/keresését Felhasználó a regisztrációs adataival egyetemben a Profilom/Adatmódosítás funkcióban éri el és tudja módosítani, a hirdetést visszavonni. A Felhasználó által kezdeményezett hirdetést vagy annak módosítását/visszavonását Szolgáltató következő munkanappal bezárólag jelenteti meg, illetve törli a honlapon. Szükség esetén Szolgáltató ezen időn belül hívja fel Felhasználót a hirdetés hiányosságának pótlására. Azon kiadást támogató szerepkörök választása esetén, ahol Felhasználó arról is nyilatkozik, hogy a feladat ellátásához szükséges végzettséggel rendelkezik vagy végzettsége/szakmája alapján végzett tevékenységet jelöl meg, Szolgáltató felhívhatja Felhasználót ezen közlése hitelt érdemlő igazolására. Amennyiben Felhasználó nem tesz eleget a felhívásnak, Szolgáltató jogosult törölni Felhasználó regisztrációját. Felhasználó szerzőként művéhez a honlapon közzétett keresést Szolgáltató 30 nap elteltével törli, a törlésről e-mailben értesíti Felhasználót. Felhasználó ezen keresését – ha még aktuális –, újra közzé teheti a honlapon. A közzétett hirdetésekkel a megnyitásukon és tartalmuk megtekintésén túl további műveletre nincs lehetőség.

7.1.1. Keres hirdetés megtekintése

A keres hirdetésre kattintva megnyíló ablak tartalmazza a szerző Felhasználó művének főbb paramétereit, milyen szolgáltatást keres, elérhetőségét, a lehetséges együttműködési formát, hirdető partneri státuszát (magánszemély vagy vállalkozás).

7.1.2. Kínál hirdetés megtekintése

A kínál hirdetésre kattintva megnyíló ablak tartalmazza közreműködő partner Felhasználó által szerzők számára kínált szolgáltatást, megadva szolgáltatás/tevékenység főbb jellemzőit, elérhetőséget, a lehetséges együttműködési formát, hirdető státuszát (magánszemély vagy vállalkozás).

7.2. Megrendelés

7.2.1. Vásárlás

Vásárlás műveletként Szolgáltató szerzők számára kínált szolgáltatásai, illetve megbízott partnerrel való együttműködés megbízási szerződés vásárlás műveletei érhetők el mecénás vagy egyösszegű fizetési móddal.

7.2.1.1. Mecénás vásárlás

Mecénás együttműködés keretében szerző Felhasználó a szolgáltatásért annak megvásárlásakor nem fizet semmit, a szolgáltatás ellenértékeként műve szeretekolvasni.hu oldalon való megjelenésétől számított egy éven át a szerzői részesedéssel érintett példányok áfával és kiadói díjjal csökkentett bevételének mecénás százalék értékét vonja le a kiadó, vagy ha 6 hónapon belül nem jut el mű a megjelenésig vagy a mű elérhetősége a kiadást követő 12 hónapon belül felfüggesztésre kerül, szerzőnek meg kell fizetnie a vásárlásra meghatározott teljesítés forint értékét. Mecénás programban megvásárolható szolgáltatások tartalmazzák a Mecénás százalék értékét és a Teljesítés forint értékét, továbbá része az ügyletnek a Kiadói szerződés is.

7.2.1.2. Egyösszegű vásárlás

Egyösszegű együttműködés esetén szerző Felhasználó fix összegért vásárolja meg a szolgáltatást.

7.2.2. Jóváhagyás

A kiadásig vezető lépések során, szerző-kiadó és partner-kiadó viszonylatban számos egyedi és általános jóváhagyás művelet merül(het) fel, amelyek adott ügylethez vagy ügylet típushoz tartoznak. Jóváhagyás művelet során nem merül fel fizetendő díj, ugyanakkor jóváhagyó Felhasználó számára valamilyen teljesítési kötelezettség keletkezhet és/vagy szerződéses javadalmának változását eredményezheti.

7.2.3. Űrlap

Az űrlap műveletek a Szolgáltató által előzetesen összeállított felhasználói kezdeményezések Szolgáltató irányába (például megbízási szerződés kezdeményezése, de űrlap művelet a Fogyasztói panasz jegyzőkönyv is). Az űrlap művelet során nem merül fel fizetendő díj.

7.3. Megrendelés kezdeményezése

Vásárlás, jóváhagyás és űrlap műveletek esetében tud Felhasználó kezdeményezéssel élni Szolgáltató felé, adott művelet megrendelésével.

Megrendeléshez Felhasználónak ki kell töltenie az adott művelet megjelölt mezőit, illetve fel kell töltenie a megjelölt fájlokat. Kitöltést követően a KOSÁRBA! gombra kell kattintani (ha Felhasználó által kötelezően kitöltendő/feltöltendő mező üres maradt, hibaüzenet és visszakerülünk az adott szolgáltatás oldalára, megjelölve a hiányosságokat), mire a jobb felső sarokban lévő kosár ikon jelzi a belehelyezett elemet. A kosár ikonra kattintva megjelenő ablakban lehetőség van a tartalmát törölni vagy a megrendelés folytatásához a PÉNZTÁR gombra vagy Kosár megtekintése feliratra kattintva lehet tovább lépni. Utóbbi esetben megjelenik a kosár tartalma a benne szereplő művelettel és paramétereivel, amelyet törölni lehet, a Vissza gombra az előző oldalra lépünk vissza. A Megrendelés összegzése mezőben lévő MEGRENDELÉS gomb továbbvisz a megrendelés folyamatában a Szállítás és fizetés oldalra – ahová a kosár ikon kis ablakában lévő PÉNZTÁR gombra kattintva is érkezünk:

 • mecénás vásárlás esetén a fizetési mód Mecénás program (nincs lehetőség mást választani), a fizetendő végösszeg 0 Ft,
 • egyösszegű vásárlás esetén a fizetési mód Kártyás fizetés (nincs lehetőség mást választani),
 • jóváhagyás művelet esetén a fizetési mód Jóváhagyás – fizetést nem igénylő művelet (nincs lehetőség mást választani), a fizetendő végösszeg 0 Ft,
 • űrlap művelet esetén a fizetési mód Űrlap – fizetést nem igénylő művelet (nincs lehetőség mást választani), a fizetendő végösszeg 0 Ft.

A szállítási mód minden esetben Elektronikus kapcsolat (nincs lehetőség mást választani), szállítási díj nincs.

A VISSZA gombbal az előző megrendelési képernyőre jutunk, míg a TOVÁBB gombbal az Adatok ellenőrzése oldalra léphetünk. Az Adatok ellenőrzése oldalon áttekinthetjük a megrendelés adatait: Kapcsolattartó adatok, Számlázási adatok, lakcím/székhely cím, Levelezési cím, Termékek, Fizetési mód, Szállítási mód (ha mindezek bármelyikén változtatnánk, azt a mellettük lévő módosítás ikonra kattintva kezdeményezhetjük), továbbá a megrendelés összegét, szállítási költséget és a végösszeget (mecénás vásárlás, jóváhagyás és űrlap esetében ez 0 Ft). Ha Felhasználó mindent rendben talál, meg kell jelölnie az Általános szerződési feltételek és az Adatkezelési tájékoztató elfogadását (Mecénás vásárlás esetén, továbbá jóváhagyás művelet esetén, ha a jóváhagyás műveletnek része a Kiadói szerződés, Felhasználó elfogadja a mecénás program feltételeit, a Kiadói szerződést is) és a MEGRENDEL gombra kattintva elküldi a megrendelést. A következő oldal tájékoztat az elküldött megrendelés megrendelés számáról – ami alapján a rendelés a Profilom/Megrendelések pontban is azonosítható és később is elérhető.

7.4. Piactér menüpont

A PIACTÉR menüpontban kerülnek listázásra a keres és kínál hirdetések, Szolgáltató kiadó szerzők számára kínált megvásárolható szolgáltatásai. Az oldal szűrési lehetőséget kínál a kiadás lépéseire, műveletre (keres/kínál/vásárlás/jóváhagyás), együttműködési formára (kétoldalú együttműködés szerző és partner között/mecénás program/egyösszegű együttműködés kiadó adminisztráció és kifizetés elszámolás szolgáltatásával), partner státuszára (magánszemély/vállalkozás/kiadó). A megjelenített elemek alapértelmezettől eltérő sorbarendezését az erre szolgáló lenyíló listában lehet módosítani, keresést a jobb felső részen lévő nagyító ikonra kattintva van mód kezdeményezni – ha a keresés nem járt eredménnyel, részletes kereső oldal nyílik meg.

Sem a piactéren, sem a honlapon máshol nem kerülnek közzétételre a kifejezetten adott felhasználó számára készített egyedi műveletek (vásárlás/jóváhagyás), ezek megnyitásához szükséges egyedi linket Szolgáltató elektronikusan juttatja el érintett Felhasználó számára.

7.5. Megbízás menüpont

Felhasználó a MEGBÍZÁS menüpontban tájékozódhat arról, hogy a könyv kiadásának lépéseihez szerző közreműködő partner szolgáltatásait milyen együttműködési konstrukcióban veheti igénybe, továbbá, amennyiben szerző és partnere a Szolgáltatót is bevonná a megállapodás elkészítésébe és a díjazás elszámolásába, azt az itt elérhető mecénás és egyösszegű megbízás űrlappal kezdeményezhetik.

7.6. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

Megrendelés megérkezéséről Szolgáltató a Felhasználót automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 48 órán belül tájékoztatja. Ha a Felhasználó nem kapja meg 48 órán belül a visszaigazolást, úgy a Felhasználó mentesül ajánlati kötöttsége alól.

A visszaigazoló e-mail tartalmazza a megrendelés során megadott adatokat, Felhasználó regisztrált adatait, a megrendelt művelet(ek) nevét, árát, a műveletre vonatkozóan megadott egyedi paramétereket, a fizetési és szállítási módot, a rendelés sorszámát és dátumát, valamint ezen felül a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos megjegyzését.

7.7. A szerződés létrejötte

A szerződés magyar nyelven kerül megkötésre.

A visszaigazolt megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit. A szerződés az automatikus e-mail visszaigazolás megérkezésével jön létre, kivéve, ha a visszaigazoló e-mailben a szerződés létrejöttét Szolgáltató más feltételhez köti – utóbbi esetben ezen feltétel teljesüléséről és a szerződés létrejöttéről további e-mailben tájékoztatja Felhasználót –, űrlap művelet esetén nem jön létre szerződés.

7.8. A szerződés iktatása

Szolgáltató a kiadói- és megbízási szerződéseket és a mecénás vásárlásokat egyedi iktatószámmal látja el, az oldalán igénybe vett egyéb műveleteket az azonosításukra szolgáló megrendelés azonosítón túl (panasz jegyzőkönyveket is ezen számmal tartja nyilván) nem iktatja.

7.9. Számla

Az egyösszegű vásárlásokról Szolgáltató elektronikus számlát állít ki, melyet a rendelés megfizetését követő 1 napon belül kap meg Felhasználó a regisztrált e-mail címére. A számlát a regisztrált számlázási cím adatokra állítja ki a Szolgáltató.

7.10. Fizetés

Fizetésként egyösszegű vásárlás esetén bankkártyás fizetési módra van lehetőség, amely a Barion rendszerén keresztül valósul meg. A bankkártya adatok a Szolgáltatóhoz nem jutnak el. A kártyás fizetési szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Mecénás vásárlás-, jóváhagyás- és űrlap műveletek megrendelésekor fizetés nem merül fel.

7.11. Szállítás

Szolgáltató és Felhasználó között a műveletek elektronikus kapcsolat révén valósulnak meg, fizikai szállítás és szállítási díj nem merül fel.

8. ELÁLLÁSI/FELMONDÁSI JOG

Fogyasztót termék adásvétele esetén elállási-, szolgáltatás igénybevétele esetén felmondási jog illeti meg. A honlap terméket nem, csak szolgáltatást értékesít.

Felmondási jog csak azon vásárlókat illet meg, akik a Ptk. (illetve a fogyasztóvédelemről szóló törvény) szerint fogyasztónak minősülnek. Fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban Fogyasztó).

Fogyasztó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül felmondani a szerződést.
A felmondási határidő a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le.
Ha Fogyasztó felmondási jogával élni kíván, felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni Szolgáltató számára a honlapon erre a célra rendszeresített

      felmondási nyilatkozat űrlap

használatával. A felmondási nyilatkozat kitöltését és megrendelését követően Szolgáltató haladéktalanul visszaigazolja Fogyasztó számára a felmondás megérkezését. Szolgáltató a felmondást a megrendelésének végeztével a honlapon és e-mailben közölt rendelés számon tartja nyilván. Az űrlap használatáról, működéséről, nyilvántartásáról a 7. FELHASZNÁLÓI MŰVELETEK pont ad iránymutatást.
Fogyasztó határidőben gyakorolja felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi (kitölti és megrendeli) felmondási nyilatkozatát.

Fogyasztó nem gyakorolhatja felmondási jogát a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha Szolgáltató a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

Ha Fogyasztó felmondja a szerződést, haladéktalanul, de legkésőbb Fogyasztó elállási nyilatkozatának honlapon történt kitöltésének és megrendelésének napjától számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást.
A visszatérítés során Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz.
Ha Fogyasztó kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén Fogyasztó köteles megtéríteni Szolgáltató számára a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet ITT érhető el.
Az 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről ITT érhető el.
Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve ITT érhető el.

9. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

9.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

A Felhasználó a szolgáltatásokkal vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait, időpont korlátozás nélkül, a honlapon terjesztheti elő az alábbi űrlap igénybevételével:

    Fogyasztói panasz jegyzőkönyv

A panaszkezelés nyelve magyar. A panaszbejelentés nyilvántartásáról, válaszadásról, jogszabályi háttérről részleteket az űrlap tartalmaz. Szolgáltató a panaszt a kitöltésének és megrendelésének végeztével a honlapon és e-mailben közölt rendelés számon tartja nyilván. Az űrlap használatáról, működéséről, nyilvántartásáról a 7. FELHASZNÁLÓI MŰVELETEK pont ad iránymutatást.

9.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:

9.2.1. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál

Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok látják el, ezek listája itt található: http://www.kormanyhivatal.hu/

9.2.2. Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

A békéltető testületekről és az eljárás kezdeményezéséről, menetéről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testület: Pest Megyei Békéltető Testület, Címe:1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240., Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81, Telefon: 06-1-269-0703, Fax: 06-1-269-0703, E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu, Honlap: www.pestmegyeibekelteto.hu

Lakcím szerint illetékes békéltető testületek:

 • Baranya Megyei Békéltető Testület, Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36., Telefonszáma: (72) 507-154; (20) 283-3422, Fax száma: (72) 507-152, E-mail cím: info@baranyabekeltetes.hu; kerelem@baranyabekeltetes.hu, Honlap: www.baranyabekeltetes.hu
 • Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület, Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4., Levelezési cím: 6001 Kecskemét Pf. 228., Telefonszáma: (76) 501-525; (76) 501-532; (70) 702-8403, Fax száma: (76) 501-538, E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu, Honlap: www.bacsbekeltetes.hu
 • Békés Megyei Békéltető Testület, Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5., Telefonszáma: (66) 324-976, Fax száma: (66) 324-976, Elnök: Dr. Bagdi László, E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu
 • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület, Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1., Telefonszáma: (46) 501-091 (új ügyek); 501-871 (folyamatban lévő ügyek), E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu, Honlap: www.bekeltetes.borsodmegye.hu
 • Budapesti Békéltető Testület, Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99., Telefonszáma: (1) 488-2131, Fax száma: (1) 488-2186, E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu, Honlap www.bekeltet.hu
 • Csongrád-Csanád Megyei Békéltető Testület, Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12., Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék, Fax száma: (62) 426-149, E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu, Honlap: www.bekeltetes-csongrad.hu
 • Fejér Megyei Békéltető Testület, Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6., Telefonszáma: (22) 510-310, Fax száma: (22) 510-312, Elnök: Dr. Vári Kovács József, E-mail cím: bekeltetes@fmkik.hu; fmkik@fmkik.hu, Honlap: www.bekeltetesfejer.hu
 • Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület, Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a., Telefonszáma: (96) 520-217, E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu, Honlap: www.gymsmkik.hu/bekelteto
 • Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület, Székhelye: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10., Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15., Telefonszáma: (52) 500-710; (52) 500-745, Fax száma: (52) 500-720, E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu, Honlap: www.hbmbekeltetes.hu
 • Heves Megyei Békéltető Testület, Levelezési cím: 3300 Eger, Pf. 440., Ügyfélfogadás: 3300 Eger, Hadnagy u. 6. földszint, Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék, Fax száma: (36) 323-615, E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu, Honlap: www.hkik.hu/hu/content/bekelteto-testulet
 • Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület, Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet, Telefonszáma: (20) 373-2570, Fax száma: (56) 370-005, E-mail cím: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu, Honlap: www.iparkamaraszolnok.hu/ugyintezes/bekelteto-testulet
 • Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület, Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36., Telefonszáma: (34) 513-010, Fax száma: (34) 316-259, E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu, Honlap: www.kemkik.hu/hu/bekeltet-otilde-testulet
 • Nógrád Megyei Békéltető Testület, Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány u. 9/a, Telefonszám: (32) 520-860, Fax száma: (32) 520-862, E-mail cím: nkik@nkik.hu, Honlap: www.nkik.hu
 • Pest Megyei Békéltető Testület, Székhelye: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240., Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81, Telefonszáma: (1)-269-0703, Fax száma: (1)- 269-0703, E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu, Honlap: www.pestmegyeibekelteto.hu; www.panaszrendezes.hu
 • Somogy Megyei Békéltető Testület, Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6., Telefonszáma: (82) 501-000, Fax száma: (82) 501-046, E-mail cím: skik@skik.hu, Honlap: www.skik.hu/hu/bekelteto-testulet
 • Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület, Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2., Telefonszáma: (42) 420-180, Fax száma: (42) 420-180, E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu, Honlap: www.bekeltetes-szabolcs.hu
 • Tolna Megyei Békéltető Testület, Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25., Telefonszáma: (74) 411-661; (30) 664-2130, Fax száma: (74) 411-456, E-mail cím: bekeltett@tmkik.hu; kamara@tmkik.hu, Honlap: www.tmkik.hu/hu/bekelteto-testulet_2
 • Vas Megyei Békéltető Testület, Ügyfélfogadás: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23., Telefonszáma: (94) 312-356; (94) 506-645; (30) 956-6708, Fax száma: (94) 316-936, E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu, Honlap: www.vasibekelteto.hu
 • Veszprém Megyei Békéltető Testület, Címe: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1., Telefonszáma: (88) 814-121; (88) 814-111, Fax száma: (88) 412-150, E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu, Honlap: www.bekeltetesveszprem.hu
 • Zala Megyei Békéltető Testület, Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24., Telefonszáma: (92) 550-513, Fax száma: (92) 550-525, E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu, Honlap: www.bekelteteszala.hu

9.2.3. Bírósági eljárás kezdeményezése

Felhasználó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

9.2.4. Online vitarendezési platform

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.
Ha Fogyasztó panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.
A portálon Fogyasztó és a Kereskedő közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.
Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

10. EGYÉB

10.1. ÁSZF, árak módosítása

A Szolgáltató jelen ÁSZF-et, a honlapon forgalmazott szolgáltatások árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.

10.2. Technikai korlátok

A honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és használatát.

10.3. Korábbi ÁSZF-ek

Jelen ÁSZF rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni, korábbi szerződésekre a hatályba lépést megelőző ÁSZF-ek az irányadóak.

Jelenleg még nincs korábbi ÁSZF.

Adatkezelési tájékoztató
1. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA

A www.szeretekirni.hu oldal szolgáltatásainak igénybevétele során Ön személyes adatokat ad meg, melyeket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”), a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Európai Parlament és Tanács (EU) általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: „GDPR"), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „Eker. tv.”), a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: „Grt.”), az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: „Art.”), a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: „Számv. tv.”), az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: „Áfa tv.”), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) és A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: „Fgy. tv.”), valamint a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény („Postatv.”) alapján kezelünk. A hivatkozott jogszabályok előírásainak megfelelően ezúton tájékoztatjuk Önt a személyes adatai kezelésének részleteiről, valamint ezzel kapcsolatos jogairól.

2. AZ ADATKEZELŐ SZEMÉLYE

Az adatkezelő személye: Szeretek írni Bt. (székhely: 2724 Újlengyel, Petőfi Sándor utca 48., cégjegyzékszám: 13 06 069616, bejegyző bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, adószám: 28177522-2-13, webcím: www.szeretekirni.hu, a továbbiakban: „Adatkezelő”).
Kapcsolatfelvétel az Adatkezelővel:

Az Adatkezelő határozza meg a honlap szolgáltatásainak igénybevétele során elkért adatok körét, célját és időtartamát és az adatkezelés egyéb lényeges feltételeit a 4. pontban meghatározott célokból.

3. AZ ADATAINAK MEGADÁSA ÖNKÉNTES

Az adatainak a megadása önkéntes. Ön nem köteles a személyes adatai megadására, de azok hiányában nem tudja igénybe venni a honlapon elérhető szolgáltatásokat.

4. AZ ADATKEZELÉS LEÍRÁSA

4.1. A cookiek használatával kapcsolatos tájékoztatás

4.1.1. Mik azok a cookiek?

A cookiek olyan kis szöveges fájlok, amelyeket egy weboldal felhasználhat arra, hogy még hatékonyabbá tegye a felhasználói élményt. A jogszabályok szerint a cookiekat abban az esetben tárolhatjuk az Ön eszközén, ha erre feltétlenül szükség van a weboldalunk működése érdekében. Minden egyéb típusú cookie használatához az engedélyére van szükségünk. Jelen weboldalunk különféle cookiekat használ. A weboldalunkon megjelenő néhány cookiet harmadik fél szolgáltatóink helyezik el.

4.1.2. A cookiek használatáról, hozzájárulásodról, beállításáról

Amikor a honlapunkat első alkalommal látogatja meg, egy pop-up (felugró) ablak jelenik meg a képernyőn, amely tájékoztatja Önt arról, hogy a honlap milyen cookiekat alkalmaz, és meg tudja határozni azt, hogy mely cookiekhoz adja a hozzájárulását. Ezen tájékoztató ablak tartalmaz egy linket jelen adatkezelési tájékoztatóhoz is.

Amennyiben nem fogadja el a cookiek használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetők.

A cookiek kezelésére vonatkozó beállításait, hozzájárulását a későbbiekben is bármikor módosíthatja, a honlapon böngészve a képernyő alján elérhető Cookie beállítások feliratra kattintva megjelenő ablakban.

A fenti beállításokon túl a böngészők lehetőséget adnak a cookie-beállítások megváltoztatására. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a cookiekat, de ez megváltoztatható annak érdekében, hogy a beállítást követően megakadályozza az automatikus elfogadást. Ha többet szeretne megtudni a böngésző beállításainak módosításáról, nézze át a böngésző utasításait vagy súgóját. A legnépszerűbb böngészők cookie-beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:

4.1.3. A cookiek jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a hozzájárulása.

4.1.4. Milyen cookiekat használunk a honlapon?

Munkamenet cookie: Ezek a cookiek a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés pénznemét tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra.

Korhatáros tartalom cookie: Ezek a cookiek a korhatáros tartalom jóváhagyásának tényét és azt rögzítik, hogy az érintett 18 éven felüli, élettartamuk a böngésző bezárásáig tart.

Referer cookiek: Azt rögzítik, hogy a látogató milyen külső oldalról érkezett az oldalra. Élettartamuk a böngésző bezárásáig tart.

Utoljára megtekintett termék cookie: Rögzíti a termékeket, amiket utoljára megtekintett a látogató. Élettartamuk 60 nap.

Utoljára megtekintett kategória cookie: Rögzítit az utoljára megtekintett kategóriát. Élettartama 60 nap.

Ajánlott termékek cookie: Az „ajánlom ismerősömnek” funkciónál az ajánlani kívánt termékek listáját rögzíti. Élettartama 60 nap.

Mobil verzió, design cookie: Érzékeli a látogató használt eszközt, és mobilon átvált teljes nézetre. Élettartama 365 nap.

Cookie elfogadás cookie: Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookiek tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap.

Kosár cookie: A kosárba helyezett termékeket rögzíti. Élettartama 365 nap.

Intelligens ajánlat cookie: Intelligens ajánlatok megjelenítésének feltételeit rögzíti (pl. volt-e már az oldalon a látogató, van-e rendelése). Élettartama 30 nap.

Kiléptetés #2 cookie: A #2 opció szerint 90 nap után kilépteti a rendszer a látogatót. Élettartama 90 nap.

Backend azonosító cookie: Az oldalt kiszolgáló backend szerver azonosítója. Élettartama a böngésző bezárásáig tart.

Google Adwords cookie Amikor valaki meglátogatja az oldalunkat, a látogató cookie-azonosítója hozzáadódik a remarketinglistához. A Google cookiekat – például a NID és SID cookiekat – használ a Google-termékekben, így például a Google Keresésben látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen cookiekat például arra használja, hogy megjegyezze az Ön legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait. Az AdWords konverziókövetés funkciója cookiekat használ. A hirdetésből eredő értékesítések és egyéb konverziók követésére cookiekat ment a felhasználó számítógépére, amikor az adott személy egy hirdetésre kattint. A cookiek néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése.

Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookiekat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten.

Remarketing cookiek: A korábbi látogatók vagy felhasználók számára a Google Display Hálózaton található egyéb webhelyeken való böngészés, illetve termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezések keresésekor jelenhetnek meg

Facebook pixel (Facebook cookie) A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook pixel segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook adatkezelési szabályzatát itt tanulmányozhatod: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Barion Pixel működéshez szükséges cookiek

A ba_vid Célja a Barion Smart Gateway szolgáltatás során a bankkártyás csalások kiszűrése az általad használt eszköz digitális ujjlenyomata és a böngészési szokásaid alapján. A cookie használata a csalók felismeréséhez szükséges. A cookie azt biztosítja, hogy a böngészési szokásaidból származó adatokról tudjuk, hogy egy felhasználótól származnak. Szolgáltató: Barion Payment Zrt. Élettartama az utolsó frissüléstől számított 1,5 évig.

ba_vid.xxx Célja a a Barion Smart Gateway szolgáltatás során a bankkártyás csalások kiszűrése az általad használt eszköz digitális ujjlenyomata és a böngészési szokásaid alapján. A cookie azt biztosítja, hogy a böngészési szokásaidat követhessük két munkamenet között az adott honlapon. Ezeket az adatokat gyűjti: ba_vid, userhez kapcsolódó ID, amely a böngésző tulajdonságaiból összeállított hash, az alapján az első, a mostani és az utolsó látogatásod időbélyeged az adott honlapon, az aktuális munkamenet ID, harmadik feles cookiekhoz való engedély. Szolgáltató: Barion Payment Zrt. Élettartama az utolsó frissüléstől számított 1,5 évig.

ba_sid Célja a Barion Smart Gateway szolgáltatás során a bankkártyás csalások kiszűrése az általad használt eszköz digitális ujjlenyomata és a böngészési szokásaid alapján. A cookie azt biztosítja, hogy a munkamenetedet azonosítani tudjuk honlapokon átívelően. Szolgáltató: Barion Payment Zrt. Élettartama 30 perc.

ba_sid.xxx Célja a Barion Smart Gateway szolgáltatás során a bankkártyás csalások kiszűrése az általad használt eszköz digitális ujjlenyomata és a böngészési szokásaid alapján. A cookie azt biztosítja, hogy a böngésződ munkamenetét (session) azonosítani tudjuk az adott honlapon belül. Szolgáltató: Barion Payment Zrt. Élettartama 30 perc.

Barion Pixel marketing cookiek

BarionMarketingConsent.xxx Célja azon nyilatkozatod tárolása, hogy hozzájárultál-e a böngészési szokásaidból származó adatok gyűjtéséhez és a vásárlási szokásaid vizsgálatához személyre szabott hirdetések, ajánlatok megjelenítse érdekében. Amennyiben a hozzájárultál, akkor a működéshez szükséges cookiek között elhelyezett alábbi, bankkártyás csalásmegelőzési célú cookiek által gyűjtött adatokat, böngészési szokásaidat a vásárlási szokások vizsgálatához is felhasználjuk személyre szabott hirdetések, ajánlatok megjelenítse érdekében. Szolgáltató: Barion Payment Zrt. Élettartama az utolsó frissüléstől számított 1,5 évig

Media and advertiser partners' cookie Célja a Barion rendszer és az adott partner rendszerének eltérő felhasználói azonosítójának szinkronizációja, párosítása. A fenti cookiek működésük részeként jelzik a partnerek szerverének, hogy töltse le a saját felhasználói azonosító cookie-ját a weboldal látogatójának böngészőjébe. Így a két rendszerben egyidőben, egy böngészőben keletkező azonosítók párosítva lesznek. Szolgáltató: Lásd Barion adatkezelési tájékoztató. Élettartama: a cookiekról részletes tájékoztatást az egyes partner cookie tájékoztatójában találod. A Barion ilyen célú cookiekat használó partnerinek listáját a cookie tájékoztatójukra mutató hivatkozással együtt itt találod.

4.2. A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és időtartama

4.2.1. Kapcsolatfelvétel

Ha például emailben vagy kapcsolatfelvételi űrlapon kérdéssel fordul hozzánk.

Kezelt adatok: Az Ön által a kapcsolatfelvétel során megadott adatok.

Az adatkezelés időtartama: Az adatokat csak a kapcsolatfelvétel lezárultáig kezeljük.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a kapcsolatfelvétellel ad meg Adatkezelő számára. [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés].

4.2.2. Regisztráció a honlapon

Ön regisztrációt és bejelentkezést követően tud műveleteket (keres/kínál közzététel, vásárlás, jóváhagyás, űrlap) kezdeményezni Adatkezelő honlapján. Regisztrálni és bejelentkezni az Adatkezelő honlapján létrehozott felhasználói fiókkal lehet.

Kezelt adatok: Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön felhasználónevét, kapcsolattartó nevét, lakcímét, (ha lakcímétől eltérő, a kézbesítési címét), telefonszámát, e-mail címét kezeli.

Az adatkezelés időtartama: A hozzájárulásának visszavonásáig.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a regisztrációval ad meg az Adatkezelő számára [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés].

4.2.2.1. Alap regisztráció

Alap regisztráció esetén Ön a honlapon közzéteheti szerzők számára művük megjelentetéséhez kínált szolgáltatását, Adatkezelőt nem bevonva az Ön és szerző között létrejövő kapcsolat megállapodásába és elszámolásába.

Kezelt adatok: Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön impresszumba kerülő nevét, telefonszámát, e-mail címét és a szolgáltatásának adatait (nyilatkozata adott tevékenység ellátásához szükséges végzettségről, információk önről/tevékenységéről, referenciák, külső bemutatkozó oldal linkje, végzettség/szakma és hobbi szerinti szakterületek kulcsszavai, végzettség/szakma és hobbi alapján végzett tevékenységről) kezeli.

Az adatkezelés időtartama: A hozzájárulásának visszavonásáig.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a regisztrációval ad meg az Adatkezelő számára [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés].

4.2.2.2. Teljes regisztráció

Teljes regisztráció esetén Ön a honlapon közzéteheti szerzők számára művük megjelentetéséhez kínált szolgáltatását, Adatkezelőt bevonhatják az Ön és szerző között létrejövő kapcsolat megállapodásába és elszámolásába, szerzőként művéhez közreműködő partner keresést tehet közzé, Adatkezelőt bevonhatják az Ön és partnere között létrejövő kapcsolat megállapodásába és elszámolásába, igénybe veheti Adatkezelő könyviadási szolgáltatását, illetve könyvének megjelentetésének lépéseihez kínált szolgáltatásait. Mindezen tevékenységek eredményeként Önnek olyan jövedelme keletkezhet, amit Adatkezelő, mint kifizető fog elszámolni és kifizetni, ehhez kapcsolódóan pedig bevallásoknak/bejelentéseknek/igazolásoknak kell eleget tennie, amely eljárások számos további adat kezelését teszik szükségessé.

Kezelt adatok: Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön szerzői/impresszumba kerülő nevét, telefonszámát, e-mail címét, nemét, adóazonosító jelét, TAJ számát, állampolgárságát, születési helyét, családi nevét, utónevét, előző családi nevét, előző utónevét, születési családi nevét, születési utónevét, anyja születési családi nevét, anyja születési utónevét, kifizetéshez megadott magyarországi forint bankszámlaszámát vagy Barion forint tárca azonosítóját, adózási nyilatkozatát, nyugdíjas nyilatkozatát, szerzőknek nyújtott szolgáltatásának adatait (nyilatkozata adott tevékenység ellátásához szükséges végzettségről, információk önről/tevékenységéről, referenciák, külső bemutatkozó oldal linkje, végzettség/szakma és hobbi szerinti szakterületek kulcsszavai, végzettség/szakma és hobbi alapján végzett tevékenység) kezeli.

Az adatkezelés időtartama: A hozzájárulásának visszavonásáig.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a regisztrációval ad meg az Adatkezelő számára [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés].

4.2.3. Közzététel feldolgozása

4.2.3.1. Kínál szolgáltatás közzététele

Az Ön által kínált szolgáltatást az Ön kezdeményezésére Adatkezelő közzéteszi a honlapon.

Kezelt adatok: Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön telefonszámát, e-mail címét és a szolgáltatásának adatait (nyilatkozata adott tevékenység ellátásához szükséges végzettségről, információk önről/tevékenységéről, referenciák, külső bemutatkozó oldal linkje, végzettség/szakma és hobbi szerinti szakterületek kulcsszavai, végzettség/szakma és hobbi alapján végzett tevékenységről) kezeli.

Az adatkezelés időtartama: A hozzájárulásának visszavonásáig.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a regisztrációval és a közzététel kezdeményezésével ad meg az Adatkezelő számára [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés].

4.2.3.2. Szerző keresés közzététele

Szerzőként a művéhez közzétenni szándékozott keresést az Ön kezdeményezésére Adatkezelő megjelenteti a honlapon.

Kezelt adatok: Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön telefonszámát, e-mail címét és a keresés adatait kezeli.

Az adatkezelés időtartama: A hozzájárulásának visszavonásáig.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a regisztrációval és a közzététel kezdeményezésével ad meg az Adatkezelő számára [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés].

4.2.4. Megrendelés feldolgozása

A rendelések feldolgozása során a szerződés teljesítése érdekében szükségesek adatkezelési tevékenységek.

Kezelt adatok: Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét (ha lakcímétől eltérő, a kézbesítési címét), telefonszámát, e-mail címét, a megrendelt művelet jellemzőit, a megrendelés számát és a vásárlás időpontját kezeli.

Az adatkezelés időtartama: Az adatokat a polgári jogi elévülési idő szerint 5 évig kezeljük.

Az adatkezelés jogalapja: A szerződés teljesítése. [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés].

4.2.5. Számla kiállítása

Az adatkezelési folyamat a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében történik. A Számv. tv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

Kezelt adatok: Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama: A kiállított számlákat a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni.

Az adatkezelés jogalapja: Az Áfa tv. 159. § (1) bekezdése alapján a számla kibocsátása kötelező és azt a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kell megőrizni [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés].

4.2.6. Szállításhoz kapcsolódó adatkezelés

A szolgáltatások/műveletek honlapon és elektronikus csatornák alkalmazásával vehetők igénybe, a teljesítésük is azonos módon történik, fizikai szállításra nem kerül sor.

4.2.7. Kifizetés

Kiadói/megbízási szerződés alapján az Önt megillető jövedelem/díjazás kifizetéséhez, a szerződésben foglalt jogok és kötelezettségek érvényesítéséhez, a kötelező adatszolgáltatások teljesítéséhez szükségesek adatkezelési tevékenységek.

Kezelt adatok: Az adatkezelés során Adatkezelő az Ön telefonszámát, e-mail címét, nemét, adóazonosító jelét, TAJ számát, állampolgársága szerinti ország 2 betűs ISO kódját, születési idejét, születési helyét, születési hely országát, családi nevét, utónevét, előző családi nevét, előző utónevét, születési családi nevét, születési utónevét, anyja születési családi nevét, anyja születési utónevét, kifizetéshez megadott magyarországi forint bankszámlaszámát vagy Barion forint tárca azonosítóját, adózási nyilatkozatát, nyugdíjas nyilatkozatát kezeli.

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés során Adatkezelő, mint kifizető által megállapított adó, adóelőleg alapjául szolgáló bizonylatokon szereplő adatokat az adó megállapításához való jog elévüléséig, a szerződéskötéstől számított 8 évig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: Adatkezelő az Art. 78. § (4) bekezdése alapján kezeli a kifizetőként megállapított adó, adóelőleg alapjául szolgáló bizonylatokon szereplő adatokat [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés].

4.2.8. Panaszkezelés során megadott személyes adatok

Az adatkezelési folyamat a fogyasztóvédelmi panaszok kezelése érdekében történik. Amennyiben Ön panasszal fordult hozzánk, akkor az adatkezelés és az adatok megadása elengedhetetlen.

Kezelt adatok: a fogyasztó neve, lakcíme, a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja, a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke, az Adatkezelő nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges, a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje, a panasz egyedi azonosítószáma.

Az adatkezelés időtartama: A panaszokat a Fgy. tv. alapján 3 évig őrizzük meg.

Az adatkezelés jogalapja: Az, hogy hozzánk fordul-e panasszal az Ön önkéntes döntése, azonban ha hozzánk fordul, a Fgy. tv. 17/A. § (7) bekezdése alapján 3 évig köteles vagyunk a panaszt megőrizni [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés].

4.2.9. A hozzájárulás igazolhatóságával kapcsolatban kezelt adatok

A regisztráció, megrendelés, hírlevélre történő feliratkozás során az informatikai rendszer eltárolja a hozzájárulással kapcsolatos informatikai adatokat a későbbi bizonyíthatóság érdekében.

Kezelt adatok: A hozzájárulás időpontja és az érintett IP címe.

Az adatkezelés időtartama: A jogszabályi előírások miatt a hozzájárulást később igazolni kell tudni, ezért az adattárolás időtartama az adatkezelés megszűnését követő elévülési ideig kerül tárolásra.

Az adatkezelés jogalapja: A GDPR 7. cikk (1) bekezdése írja elő ezt a kötelezettséget. [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés].

4.2.10. Marketing célú adatkezelések

4.2.10.1. A hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés

Kezelt adatok: Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama: A hozzájárulásának visszavonásáig.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön önkéntes hozzájárulása, ami a hírlevélre történő feliratkozással ad meg az Adatkezelő számára [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés].

4.2.10.2. A személyre szabott reklámok küldésével és megjelenítésével kapcsolatos adatkezelés

Kezelt adatok: Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama: A hozzájárulásának visszavonásáig.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön önkéntes, külön hozzájárulása, amit az adat felvétel során ad meg az Adatkezelő számára [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés].

4.2.10.3. Remarketing

Az adatkezelés mint remarketing tevékenység cookiek segítségével valósul meg.

Kezelt adatok: A cookie tájékoztatóban meghatározott cookiek által kezelt adatok.

Az adatkezelés időtartama: Az adott cookie adattárolási időtartama, bővebb információ elérhető itt:

Google általános cookie tájékoztató: https://www.google.com/policies/technologies/types/

Google Analitycs tájékoztató: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu

Facebook tájékoztató: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a honlap használatával ad meg Adatkezelő számára [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés].

4.2.10.4. Nyereményjáték

Nyereményjáték esetén az adatkezelés részleteit Adatkezelő az adott nyereményjáték szabályzatában részletezi.

4.2.11. Automatizált döntéshozatal

Az automatizált döntéshozatal célja az Adatkezelő és az érintett közti szerződés megkötése és teljesítése, az automatizált döntéshozatal eredményét az Adatkezelő munkatársai ellenőrzik. Az érintett jogosult az automatizált döntéshozatallal kapcsolatban az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérni, álláspontját kifejezni, és a döntéssel szemben kifogást benyújtani.

Az Adatkezelő jelenleg nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt.

4.2.12. További adatkezelések

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

4.3. Adatfeldolgozás

Az Adatkezelő a tevékenysége ellátásához a jelen Tájékoztatóban nevesített Adatfeldolgozót veszi igénybe. Az Adatfeldolgozó önálló döntést nem hoz, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés és a kapott utasítások szerint jogosult eljárni.  Az Adatkezelő ellenőrzi az Adatfeldolgozó munkáját. Az Adatfeldolgozó további adatfeldolgozó igénybevételére csak az Adatkezelő előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult.

4.3.1. A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás

Az adatfeldolgozó megnevezése: UNAS Online Kft., 9400 Sopron, Kőszegi út 14., e-mail: unas@unas.hu, weboldal: unas.hu

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

4.3.2. Hírlevélküldéssel kapcsolatos adatfeldolgozás

Az adatfeldolgozó megnevezése: UNAS Online Kft., 9400 Sopron, Kőszegi út 14., e-mail: unas@unas.hu, weboldal: unas.hu

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a hírlevelek kiküldésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és e-mail címét a hírlevélküldéshez szükséges mértékben kezeli.

4.3.3. Könyveléssel kapcsolatos adatfeldolgozás

Az adatfeldolgozó megnevezése: TAX-PAY Bt., 1224 Budapest, Dózsa György út 144/B.

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.

4.3.4. Számlázással kapcsolatos adatfeldolgozás

Az adatfeldolgozó megnevezése: KBOSS.hu Kft., 1031 Budapest, Záhony utca 7/C, weboldal: szamlazz.hu

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok nyilvántartásában. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően törli.

4.3.5. CRM rendszer üzemeltetésével kapcsolatos adatfeldolgozás

Az adatfeldolgozó megnevezése: UNAS Online Kft., 9400 Sopron, Kőszegi út 14., e-mail: unas@unas.hu, weboldal: unas.hu

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelések nyilvántartásában. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét, címét, telefonszámát, a rendelések számát és időpontját a polgári jogi elévülési időn belül kezeli.

4.3.6. Az online fizetéssel kapcsolatos adatfeldolgozás

Az adatfeldolgozó megnevezése: Barion Payment Zrt., 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5., telefon: (06 1) 464 7099, e-mail: hello@barion.com, weboldal: barion.com/hu/

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik az Online fizetés végrehajtásában. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett számlázási nevét és címét, a rendelés számát és időpontját a polgári jogi elévülési időn belül kezeli.

5. AZ ADATKEZELÉS SORÁN ÖNT MEGILLETŐ JOGOK

5.1. A tájékoztatáshoz, valamint a kezelt személyes adatok hozzáféréséhez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés céljai;

b) az érintett személyes adatok kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

h) automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat az Adatkezelő széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésre, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Az előző bekezdésben említett, másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

5.2. Helyesbítés joga

Az Adatkezelő az érintett kérésére az érintettre nézve pontatlan személyes adatot indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti. Az adatkezelés célját figyelembe véve az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatainak – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

5.3. Törléshez („elfeledtetéshez”) való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

a) személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre vagy amennyiben az adatkezelés közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódna;

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből;

c) megelőző egészségügyi vagy munkahelyi egészségügyi célokból, a munkavállaló munkavégzési képességének felmérése, orvosi diagnózis felállítása, egészségügyi vagy szociális ellátás vagy kezelés nyújtása, illetve egészségügyi vagy szociális rendszerek és szolgáltatások irányítása érdekében, uniós vagy tagállami jog alapján vagy egészségügyi szakemberrel kötött szerződés értelmében és ezen adatok kezelése olyan szakember által vagy olyan szakember felelőssége mellett történik, aki uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott szakmai titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll, illetve olyan más személy által, aki szintén uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll;

d) a népegészségügy területét érintő olyan közérdekből, mint a határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyekkel szembeni védelem vagy az egészségügyi ellátás, a gyógyszerek és az orvostechnikai eszközök magas színvonalának és biztonságának a biztosítása, és olyan uniós vagy tagállami jog alapján történik, amely megfelelő és konkrét intézkedésekről rendelkezik az érintett jogait és szabadságait védő garanciákra, és különösen a szakmai titoktartásra vonatkozóan;

e) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján és ezen adatok kezelése olyan szakember által vagy olyan szakember felelőssége mellett történik, aki uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott szakmai titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll, illetve olyan más személy által, aki szintén uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll;

f) közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést1; vagy

g) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

5.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az érintett ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az Adatkezelő már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

e) az érintett az Adatkezelő közérdeken vagy jogos érdeken alapuló adatkezelése kapcsán tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő azon érintettet, akinek a kérésére a fentiek alapján korlátozta az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

5.5. Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

a) az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és

b) az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez („elfeledtetéshez”) való jogot. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

5.6. Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Adatkezelő általi kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés jogalapja közérdek vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtása, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítésének szükségessége, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

5.7. Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy amennyiben az Adatkezelő adatkezelése az érintett hozzájárulásán alapul hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

5.8. Eljárás a fenti jogok gyakorlásával kapcsolatos érintetti kérelem esetén

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintett a jelen tájékoztatóban rögzített jogok gyakorlásával kapcsolatos érintetti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás lehetőség szerint elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja, azzal, hogy amennyibe az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű összegű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

6. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

az Adatkezelő a szervezeti és technikai lehetőségekhez képest mindent megtesz annak érdekében, hogy adatfeldolgozói is megfelelő adatbiztonsági intézkedéseket tegyenek, amikor az Ön személyes adataival dolgoznak.

7. GYERMEKEKKEL ÉS HARMADIK SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS SZEMÉLYES ADATOK

18 éven aluli személyek nem adhatnak meg magukról személyes adatot. A személyes adatoknak az Adatkezelő rendelkezésére bocsátásával Ön kijelenti és szavatolja, hogy a fentiekre figyelemmel jár el, cselekvőképessége az információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban nem korlátozott.

Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy töröljön minden olyan személyes adatot, amelyet jogosulatlanul bocsátottak a rendelkezésére. Az Adatkezelő biztosítja, hogy amennyiben ez a tudomására jut, ezen személyes adat más számára nem kerül továbbításra, sem az Adatkezelő által felhasználásra. Kérjük, elérhetőségeinken haladéktalanul közölje velünk, ha tudomására jut, hogy egy gyermek önmagáról, vagy egy harmadik személy Önről jogosulatlanul bocsátott az Adatkezelő rendelkezésre személyes adatot.

8. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Ön bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel keresheti az Adatkezelőt a honlapon erre a célra kialakított űrlap használatával:

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., telefon: +36-1-391-1400, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu) bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte vagy annak közvetlen veszélye fennáll; illetve
az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

9. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Adatkezelő az adatkezelési tájékoztató módosításának hatályba lépését követő első belépéskor felugró ablakban tájékoztatja Önt – a szolgáltatás további felhasználásával a megváltozott adatkezelési szabályokat Ön tudomásul veszi, ezen túlmenő beleegyezést Adatkezelő nem kér Öntől.

Jelen adatkezelési tájékoztató elfogadásának dátuma: 2022.08.12.