Megbízási szerződés 2022.08.15

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
hatályos a 2022.08.15-től megkötött szerződések tekintetében

1. Bevezetés

Kiadó szeretekirni.hu oldalon felületet biztosít, hogy könyvek megjelentetésének feladatai kapcsán felmerülő szerzői igények és partneri szolgáltatások egymásra találjanak, továbbá szolgáltatást nyújt szerző és partner közötti megbízás adminisztratív feladatainak ellátására, a szerzőt terhelő, partnert megillető  részesedés program vagy  egyösszegű díjazás elszámolására.

2. A szerződés létrejötte

2.1. A szerződő felek:

 • megbízási szerződést kezdeményező, a szeretekirni.hu oldalon megbízást megvásárló szerző – továbbiakban: Megbízó –,
 • megbízási szerződést kezdeményező, a szeretekirni.hu oldalon megbízást elfogadó partner – továbbiakban: Megbízott –,

együttesen a továbbiakban: Felek.

2.2. Szerződés adminisztratív feladatait a szeretekirni.hu oldalt üzemeltető Szeretek írni Bt. – a továbbiakban: Kiadó – látja el.

2.3. Felek előzetesen megállapodtak a megbízás feltételeiben és úgy döntöttek, hogy megállapodásuk adminisztratív teendőire és a díjazás elszámolására Kiadó szolgáltatását veszik igénybe. Felek a szeretekirni.hu – továbbiakban: Honlap – oldalon megbízás kezdeményezése űrlap kitöltésével kezdeményezték a megbízási szerződés Kiadó általi elkészítését. Kiadó a szerződés dokumentumait elkészítette és azt egyedi vásárlás és jóváhagyás műveletben megküldte Megbízó és Megbízott részére. Megbízó az egyedi megbízás vásárlás műveletet szolgáltatásként megvásárolta,  egyösszegű megbízás esetén bankkártyás fizetéssel,  részesedés program esetén Megbízottnak a mű értékesítési bevételéből való jövőbeni részesedéseként. Megbízott a megbízást a részére készített egyedi jóváhagyás művelet megrendelésével elfogadta. A szerződés Kiadó Felek részére a szerződés létrejöttét megerősítő státuszmódosítás e-mail tájékoztatásával jön létre.

2.4.  Részesedés program esetén Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy Megbízott teljesítésétől számított 6 hónapon belül művét megjelenteti Kiadó gondozásában, egyben a megjelenéstől számított 12 hónapban kizárólagos felhasználási jogot enged Kiadónak. Megbízó jogosult művének terjesztését Magyarország kivételével más országok tekintetében korlátozni, Megbízott Megbízó ezen jogosultságát tudomásul veszi.

2.5. Megbízott tudomásul veszi, hogy fogyasztó Megbízót a jelen szerződés részeként a Kiadótól megvásárolt szolgáltatás tekintetében felmondási jog illeti meg (lásd  felmondási nyilatkozat és Általános Szerződési Feltételek). Felek tudomásul veszik, hogy a fogyasztó Megbízót a Kiadótól vásárolt ezen szolgáltatás tekintetében megillető felmondási jog gyakorlása kizárólag Kiadó vonatkozó szolgáltatására terjed ki, az a Felek között létrejött szerződést nem érinti, annak további sorsát Felek egymás között, a Kiadó további közreműködése nélkül rendezik.

2.6. Felek részéről a megbízási művelet megvásárlása/elfogadása Kiadó Honlapon közzétett Általános Szerződési Feltételek, a Díjak és feltételek,  részesedés program esetén a Kiadói szerződés dokumentumok elfogadását is jelenti.

3. Kiadó Felek megállapodásához nyújtott szolgáltatása, a szolgáltatás igénybevétele

3.1. Felek Kiadó megbízási szerződéshez nyújtott szolgáltatását megismerték, azt egymással egyetértésben veszik igénybe.

3.2. Felek rögzítik, hogy a kettőjük között létrejött megbízási szerződésnek nem részese és kötelezettje a Kiadó, Feleknek az együttműködésük során tanúsított magatartásáért, teljesítésükért Kiadó nem felel, Felek esetleges jogvitájának Kiadó nem részese.

3.3. Kiadó vonatkozó tevékenysége:

 • Kiadó Honlapon biztosítja Felek elektronikus úton történő megállapodását, kapcsolódó műveletek kezdeményezését, státuszváltozások nyilvántartását és nyomonkövetését (Honlapon a PROFILOM – MEGRENDELÉSEK oldalon).
 • Kiadó biztosítja a megbízási szerződés lehetséges kimenete szerinti, jelen 3-as pontban leírt folyamatokat.
 • Kiadó gondoskodik a Megbízottat megillető díjazás elszámolásáról és kifizetéséről, magánszemély megbízott partner esetén kifizetőként eljárva.

Ezen tevékenységét Kiadó Felek egymás közötti egyetértésével bonyolított műveletekkel bezárólag végzi és biztosítja, Felek egyet nem értése esetén a megbízási szerződés kötelezettségeit Felek egymás között, Kiadó közreműködése nélkül rendezik.

3.4. Felek a megállapodással kapcsolatos kezdeményezéseikhez a Honlap Megbízás menüpontban elérhető műveleteket használják.

3.5. Felek a megbízás szerinti feladatot, mint egységnyi egészt határozzák meg, ez alapján a megbízás feladatteljesítésének eredményét alapvetően teljesítettnek vagy teljesítettlennek, különös esetben részteljesítettnek minősítik.

  3.5.1. Felek a Kiadó Honlapján és közreműködésével lebonyolított megbízás feladatteljesítésének kimenetét, Megbízottat megillető díjazást, Megbízót megillető felhasználást, a Kiadó által végrehajtandó feladatteljesítés státuszállítást és Kiadó intézkedéseit az alábbiak szerint határozzák meg:

       teljesített feladatteljesítés lezárás státusz    teljesítettlen feladatteljesítés lezárás státusz
   részteljesített feladatteljesítés lezárás státusz
státusz feltétele a teljesített feladat a megállapodásnak és a vonatkozó kiadói útmutatónak megfelel • feladat eredménye a teljesített státusz feltételnek nem tesz eleget vagy
• Megbízott nem teljesített a megállapodott teljesítési véghatáridő +14 naptári napon belül vagy
• fogyasztó Megbízó gyakorolja felmondási jogát
feladat eredménye a teljesített státusz feltételnek nem tesz eleget de a részteljesítés valamelyest hasznosítható
díjazás Megbízottat megilleti a szerződött díjazás Megbízottat nem illeti meg díjazás Megbízottat az eredeti szerződött díjazás a megállapodott részteljesítés arányában illeti meg
felhasználás Megbízót megilleti a feladatteljesítés eredményének felhasználása, kivéve 3.6. pont Megbízó nem használhatja fel a feladatteljesítés eredményét (a feladatteljesítés esetlegesen hozzá eljutott részeredményeit sem) Megbízót megilleti a részteljesítés eredményének felhasználása, kivéve 3.6. pont
Kiadó a következő esetben állítja adott státuszba a feladatteljesítést • ha Megbízó  teljesítésigazolás művelettel jelzi a feladatteljesítés megtörténtét, vagy ennek hiányában
• ha a megbízás zárónapját követő 30. naptári nappal bezárólag Felek nem kezdeményeznek érvényes rendkívüli (, ), fogyasztó Megbízó  felmondási műveletet
• ha Felek azonos tartalmú  rendkívüli teljesítettlen lezárás egyetértéssel művelettel élnek, továbbá,
• ha Felek valamelyike  rendkívüli teljesítettlen lezárás művelet egyetértés nélkül kezdeményezéssel vagy fogyasztó Megbízó  felmondási nyilatkozattal él
ha Felek azonos tartalmú  teljesítés rendkívüli részteljesítéssel lezárása egyetértéssel művelettel élnek
Kiadó intézkedése Kiadó a feladatteljesítést teljesített státusszal zárja le, intézkedik Megbízott díjazásának elszámolására és kifizetésére Kiadó a szerződést teljesítettlen státusszal zárja le,
 egyösszegű megbízás esetén visszafizeti Megbízónak a vásárlásából visszajáró részt
Kiadó a feladatteljesítést részteljesített státusszal zárja le, intézkedik Megbízott díjazásának elszámolására és kifizetésére,  egyösszegű megbízás esetén visszafizeti Megbízónak a vásárlásából visszajáró részt


  3.5.2. A feladatteljesítés lezárás státusz feltételének teljesüléséről Felek a vonatkozó művelet alkalmazásával rendelkeznek Kiadó felé, Kiadó a státusz feltételek teljesülését tartalmilag nem vizsgálja. Felek  teljesített feladatteljesítés lezárás státusz kezdeményezéseként értelmezendő, ha a szerződés szerinti megbízás zárónapját követő 30. naptári nappal bezárólag Felek nem élnek sem  teljesítésigazolás, sem érvényes rendkívüli (, ) művelettel vagy fogyasztó Megbízó  felmondási nyilatkozattal. Rendkívüli művelet érvényesnek tekintendő  egyetértés nélküli rendkívüli művelet esetén, Felek egyikének kezdeményezése esetén is, valamint  egyetértéssel kezdeményezett rendkívüli művelet esetén akkor, ha Felek mindegyike és azonos tartalmú kezdeményezés művelettel élt Kiadó felé.

  3.5.3. Ha a megbízás  teljesítettlen feladatteljesítés lezárás státuszba kerül, az
  -  egyetértéssel kezdeményezett rendkívüli művelet esetén egyben a megbízási szerződés lezárását is jelenti,
  -  egyetértés nélküli rendkívüli művelet és fogyasztó Megbízó  felmondása eredményeként a Kiadó nyilvántartásában történik meg a szerződés lezárása, Felek közötti szerződés további sorsát Felek egymás között, már a Kiadó közreműködése nélkül rendezik.

  3.5.4.  Teljesített és  részteljesített feladatteljesítés lezárás státusz csak a feladatteljesítés lezárását jelenti, amellyel egyidejűleg Kiadó elszámolás státuszt állít be a megbízási szerződéshez. Teljesített és részteljesített feladatteljesítés lezárási státuszú megbízási szerződés akkor tekintendő lezárt szerződésnek, ha az elszámolás is lezárt státuszba került, továbbá, ha részesedés program megállapodás elszámolása  sérült részesedés program elszámolás, Megbízó szerződésszegésével lezárt szerződés státuszba kerül.

3.6. A 3.5.1. pontban foglalt, Megbízót megillető felhasználás nem érvényes  részesedés program megbízás azon esetére, ha részesedés program megbízás elszámolás státusza  sérült részesedés program elszámolás, Megbízó szerződésszegésével lezárt szerződés.

3.7.  Sérült részesedés program elszámolás, Megbízó szerződésszegésével lezárt szerződés státuszba kerül a  részesedés program megbízás elszámolása, 

  ha a mű a teljesítésigazolást követő 6 hónapon belül nem jut el a szeretekolvasni.hu oldalon való megjelenésig vagy
  a szeretekolvasni.hu oldalon történt megjelenésétől számított 12 hónapon belül felfüggesztésre kerül a mű Kiadó általi, magyarországi terjesztése, függetlenül attól, hogy a felfüggesztésre Megbízó, Kiadó vagy hatóság/bíróság kezdeményezésére került sor
    és Kiadó még nem kapott Megbízottól  részesedés program elszámolás lezárása műveletet.
  A sérült részesedés program státusz egyben a megbízási szerződés Kiadó nyilvántartásában történő lezárását is jelenti – Megbízó és Megbízott a továbbiakban egymás között számol el, az elszámolás során irányadó a megállapodásba foglalt "Teljesítés díjértéke" forint összeg.
  Kapcsolódó intézkedések és teendők:
    Kiadó intézkedése   – Sérült részesedés program elszámolás, Megbízó szerződésszegésével lezárt szerződés státusz beleszámít Megbízó  együttműködési mutatójába (de Megbízottéba nem). Ha Megbízónak van folyamatban további, Kiadó szolgáltatásának keretében bonyolított megbízása, Kiadó értesíti az érintett partnereket Megbízó együttműködési mutatójának változásáról.
  – Megbízó Kiadónál megjelent valamennyi könyve tekintetében felfüggesztésre kerül a szerzői példányokhoz való hozzáférése,
  – Kiadó egyedi mérlegelése alapján felfüggesztésre kerülhet Megbízó egyéb műveinek terjesztése és akár Megbízó szeretekirni.hu felhasználói fiókja is.
    Megbízó teendője   Részesedés program megbízás esetén Felek a megbízási szerződés kezdeményezésekor a részesedés program százalék érték mellett megállapodtak egy teljesítés díjértéke forint összegben is, amely összeg része a szerződésnek. Megbízónak meg kell fizetnie Megbízott részére ezen teljesítés díjértéke forint összeget, amely összeg
  – számlázandó (bruttó) összegnek tekintendő, ha a Megbízott vállalkozás és
  – megbízási díjnak tekintendő, ha a Megbízott magánszemély.
  Ezen esetben Felek egymással számolnak el, azonban ha Megbízott magánszemély, igény szerint Felek kezdeményezhetik a művelet egyösszegű, Kiadó bevonásával történő lebonyolítását (az  egyösszegű megbízás kezdeményezése űrlap alkalmazandó, "A feladat specifikus igényei" mezőben kérjük feltüntetni "részesedés program megállapodás kiváltása" szöveget és az érintett részesedés program megállapodás számát).
    Megbízott teendője   Miután Megbízó teljesítette fizetési kötelezettségét, annak megtörténtét Megbízott  részesedés program elszámolás lezárása művelettel kell jelezze Kiadó felé.
    Végeredmény   • Megbízott  részesedés program elszámolás lezárása művelete esetén Kiadó visszavonja a fentebb részletezett intézkedéseit – ugyanakkor előfordulhat olyan eset/helyzet, amikor Kiadó mérlegelése alapján továbbra is fenntartja intézkedések egyes vagy összes elemét, vagy akár megszüntetésre kerül a Megbízóval való kapcsolat.
   részesedés program elszámolás lezárása művelet hiányában Kiadó fentebb részletezett intézkedései életben maradnak.

  3.8.  Együttműködési mutató: Kiadó a bevonásával bonyolított szerző-partner megbízási ügyletek kimenetele alapján Együttműködési mutató értéket számít, amit közzétesz érintettek piactéri hirdetésében, negatív változása esetén tájékoztathatja a megváltozott értékről a folyamatban lévő megállapodás(ok)ban résztvevő másik fele(ke)t. Felek kijelentik, hogy az Együttműködési mutató használatához és közzétételéhez hozzájárulnak. A mutatóról további információ a Megbízás menüpontban.

  3.9. Kiadó a Díjak és feltételek dokumentumban teszi közzé a Megbízottat megillető díjazás elszámolásának és kifizetésének határidejét és egyéb paramétereit.

  3.10.  Egyösszegű megbízás esetén a Megbízó egyedi megbízás vásárlása során megfizetett összeg tartalmazza a megbízási díj összegét, a megbízási díjra rakodó, 10% költséghányad költségelszámolás alkalmazásával számított, kifizetőt terhelő közterheket, kiadó szolgáltatásának díját és áfát.

  • Amennyiben a Megbízó által megfizetett, kifizetőt terhelő közterhek a tényleges kifizetés időpontjáig megváltoznak, Megbízó és Kiadó a különbözet tekintetében elszámol egymással, azaz Kiadó a különbözetet visszafizeti Megbízónak, ha a kifizetőt terhelő közterhek csökkentek, illetve Megbízónak kell megfizetnie a különbözetet Kiadó részére, ha a kifizetőt terhelő közterhek növekedtek.
  •  Teljesítettlen és  részteljesített feladatteljesítés lezárás státusz esetén Megbízónak Kiadótól visszajár a Megbízott díjazására fel nem használt összeg, fogyasztó Megbízó  felmondása esetének kivételével nem jár azonban vissza a vásárláskor megfizetett Kiadó adminisztrációs díj.

  3.11.  Részesedés program megbízás esetén Megbízottat díjazásként a mű szerzői részesedéssel érintett, áfával és kiadói díjjal csökkentett első éves árbevételének megállapodott (részteljesített feladatteljesítés lezárás státusz esetén a részteljesítés értékével korrigált) százaléka illeti meg, Megbízó részesedésének terhére. Megbízott kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Kiadói szerződés alapján a fogyasztói árak, alkalmazott euro forint árfolyam és kiadói díj változása csökkentheti a szerzői és részesedés program részesedés összegét. Felek tudomásul veszik, hogy nincs garancia a mű értékesített darabszámára és így megbízott részesedésének mértékére sem. A részesedés program lejáratáig Megbízó a művét csak a Kiadó terjesztésében jelentetheti meg és a Díjak és feltételek szerinti korlátos darabszámban vásárolhat szerzői példányokat.

  3.12.  Egyösszegű megbízás esetén Megbízott díjazásának kifizetése során Kiadó kifizetőként jár el. A megbízási díj a Megbízott bevétele. Megbízott bevételét Kiadó csökkenti 10% költséghányad költségelszámolással, az eredmény a Megbízott jövedelme. Megbízott bevételéből levonva a Megbízottat terhelő közterheket a végeredmény Megbízott nettó jövedelme. A kifizetőt terhelő közterheket a megbízás megvásárlásakor Megbízó a megbízási díjon felül fizette meg, Kiadó ebből számolja el a kifizetőt terhelő közterheket. Kiadó kifizetéskor elszámolást ad a Megbízott részére kifizetett összegről, a levont közterhekről/szja előlegről, továbbá az év során teljesített kifizetésekről következő év január 31-éig összesített igazolást állít ki.

  3.13.  Részesedés program megbízás esetén,

  • ha a Megbízott magánszemély, díjazásának kifizetése során Kiadó kifizetőként jár el. Megbízott részesedés program részesedéséből kerülnek levonásra a Kiadót, mint kifizetőt terhelő közterhek, az eredmény a Megbízott bevétele. Megbízott bevételét Kiadó csökkenti 10% költséghányad költségelszámolással, az eredmény a Megbízott jövedelme (ez az alapja a kifizetőt terhelő közterheknek is). Megbízott bevételéből levonva a Megbízottat terhelő közterheket a végeredmény Megbízott nettó jövedelme. Kiadó kifizetéskor elszámolást ad a Megbízott részére kifizetett összegről, a levont közterhekről/szja előlegről, továbbá az év során teljesített kifizetésekről következő év január 31-éig összesített igazolást állít ki.
  • Ha Megbízott vállalkozásként kéri a kifizetést, Kiadó e-mailben tájékoztatja Megbízottat a számlázandó összegről, Kiadó számlán feltüntetendő adatairól. A számlát Megbízottnak elektronikus számlaként az e-mailben küldött művelet révén kell feltöltenie Kiadó honlapján. Amennyiben a kifizetés részeként Kiadó vevői számlázást hirdet meg, úgy Megbízott vállalkozásként hozzájárul és elfogadja Kiadó vevői számlázását, egyben gondoskodik róla, hogy a számlázáshoz a Kiadó által kért adatok Kiadónak maradéktalanul rendelkezésére álljanak.

  3.14. Ha Megbízott magánszemély, úgy az elfogadott megbízás egyben nyilatkozatot jelent részéről, hogy az őt megillető díjazás kifizetésének elszámolása során Kiadó 10% költséghányad költségelszámolást alkalmazzon, valamint, lehetséges szja kedvezményeket Megbízott az éves bevallása során maga érvényesíti, Kiadó a kifizetései során szja kedvezményt nem vesz figyelembe.

  4. A megbízási szerződés tárgya, időtartama, Felek kapcsolattartása és együttműködése

  4.1. A megbízási szerződés tárgyát (feladat specifikus igényeit) és időtartamát Felek a Honlapon megvásárolt/elfogadott megbízásban rögzítik, továbbá elválaszthatatlan része a megbízásnak a Honlapon közzétett vonatkozó kiadói útmutató is.

  4.2. A Felek nyilatkozataikat elsősorban elektronikus úton közlik egymással. Felek elfogadják, hogy az elektronikus úton küldött értesítés írásbeli értesítésnek minősül. Amennyiben Megbízó vagy Megbízott adataiban változás állna be, azt haladéktalanul, de legkésőbb három napon belül köteles Honlap Regisztráció és adatmódosítás oldalon frissíteni. Az adatok frissítésének elmulasztásából eredő kárért kizárólag a mulasztást elkövető szerződő fél felelős.

  4.3. Megbízó kijelenti, hogy Kiadó adott feladattípusra vonatkozó, Honlapon közzétett útmutatót megismerte és a Megbízottal való együttműködés során annak figyelembevételével jár el.

  4.4. Megbízott kijelenti, hogy Kiadó adott feladattípusra vonatkozó, Honlapon közzétett útmutatót megismerte és a Megbízóval való együttműködés és feladatának végrehajtása során az alapján jár el.

  5. A megbízás teljesítése

  5.1. Megbízási szerződés alapján Megbízott a Megbízó által rábízott feladat teljesítésére, Megbízó a megbízási díj megfizetésére köteles.

  5.2. Megbízott kijelenti, hogy a megbízásban foglalt tevékenység elvégzéséhez szükséges ismeretekkel és eszközökkel – amennyiben a tevékenység végzettséghez/képesítéshez kötött, úgy a megfelelő végzettséggel/képesítéssel is – rendelkezik, továbbá, hogy az ellátandó feladat során várhatóan nem merül fel további olyan költség, amit ne tartalmazna a kialkudott díjazása.

  5.3. A megbízást a Megbízó utasításai, a Kiadó útmutatói szerint, a Megbízó érdekének megfelelően kell teljesíteni.

  5.4. Megbízott személyesen köteles eljárni, más személy közreműködéséhez Megbízó hozzájárulása szükséges – jóváhagyás és más személy igénybevétele esetén az igénybe vett személyért Megbízott úgy felel, mintha a rábízott ügyet maga látta volna el.

  5.5. Megbízott köteles a Megbízót tevékenységéről és az ügy állásáról tájékoztatni, különösen, ha felmerült új körülmények az utasítások módosítását teszik indokolttá.

  5.6. Megbízott a Megbízó utasításától csak akkor térhet el, ha ezt a Megbízó érdeke feltétlenül megköveteli és a Megbízó előzetes értesítésére már nincs lehetőség. Ilyen esetben a Megbízót késedelem nélkül értesíteni kell.

  5.7. Ha Megbízó célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Megbízott köteles őt erre figyelmeztetni. Ha Megbízó a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, Megbízott a szerződéstől elállhat, illetve a szerződést felmondhatja vagy a feladatot a Megbízó utasításai szerint, a Megbízó kockázatára elláthatja. Megbízottnak meg kell tagadnia az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértésére vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát.

  5.8. Megbízó kizárólag olyan utasításokat adhat Megbízott részére, amelyek az eredeti megállapodást meghaladó költségeket nem eredményeznek Megbízott részéről. Ha mégis nemvárt költséget eredményezne Megbízó utasításának teljesítése, erről Megbízott a végrehajtása előtt köteles tájékoztatni Megbízót. Kiadó felhívja Felek figyelmét, hogy az eredeti megállapodáshoz képest többletköltséget jelentő feladat végrehajtására csak új megállapodás keretében kerülhet sor.

  6. Díjazás és felhasználás

  6.1. A díjazást Felek a Honlapon megvásárolt/elfogadott megbízásban rögzítik.

  6.2. Teljesített megbízás esetén Megbízottat megilleti a megállapodott díjazás, Megbízót megilleti a teljesített feladat eredményének felhasználása. Megbízott díjazásra való jogosultságára, Megbízónak a (rész)teljesített feladat eredményének felhasználására való jogosultsága tekintetében a 3.5. pont az irányadó.

  7. Felmondás, megszűnés

  7.1. A szerződést teljesítés előtt Felek bármelyike felmondhatja. Felmondás esetére Felek a Honlapon elérhető rendkívüli lezárás műveleteket és jelen szerződés 3.5. pontját tekintik irányadónak.

  7.2. A Megbízó felmondása esetén a Megbízó köteles megtéríteni a Megbízottnak a felmondással okozott kárt, kivéve, ha a felmondásra a Megbízott szerződésszegése miatt került sor.

  7.3. Ha a szerződést a Megbízott alkalmatlan időben mondta fel, köteles megtéríteni a Megbízónak a felmondással okozott kárt, kivéve, ha a felmondásra a Megbízó szerződésszegése miatt került sor.

  7.4. A megbízás megszűnésekor a Megbízott köteles elszámolni és Megbízónak mindazt kiadni, amihez a megbízás teljesítése céljából vagy eljárása eredményeképpen jutott.

  8. Rendelkezések borítótervezési megbízás esetére

  8.1. Amennyiben a megbízási szerződés tárgya borítótervezés, Felek a megbízási szerződést az elkészült borító művek tekintetében egyben felhasználási szerződésnek is tekintik.

  8.2. A felhasználási szerződés tárgya a Megbízott által a Megbízó részére átadott, Megbízó specifikus igényei és Kiadó vonatkozó útmutatója alapján elkészített könyv borítók (a továbbiakban: Borító művek). Megbízott szavatol azért, hogy a Borító művek saját egyéni, eredeti alkotásai, amelyek felett korlátlan és kizárólagos rendelkezési jog illeti meg, illetve a Borító művekre nem áll fenn harmadik személynek olyan kizárólagos joga, amely a Megbízó jelen szerződés szerinti jogszerzését és felhasználását korlátozná vagy akadályozná.

  8.3. Megbízott a Borító művek vonatkozásában Megbízónak minden, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt) szerint ismert felhasználási módra kiterjedő kizárólagos felhasználási jogot enged, területi vagy mértékbeli korlátozás nélkül, határozatlan időre. Így Megbízó különösen – de nem kizárólag – jogosult a Borító művek nyilvánossághoz közvetítésére, a Borító művek tetszőleges példányban, analóg vagy digitális hordozón, tetszőleges alkalommal történő többszörözésére, amely többszörözés joga magában foglalja a Borító művek képfelvételen, továbbá számítógéppel, illetve elektronikus adathordozóra való másolásának jogát.

  8.4. Ha a jelen szerződésben meghatározott felhasználási módok a szerződés hatálya alatt úgy változnak, illetve bővülnek, hogy a szerződés megkötésekor ismert és a szerződésben engedélyezett felhasználási módok megvalósulását hatékonyabban, kedvezőbb feltételekkel vagy jobb minőségben teszik lehetővé, a jelen szerződéssel megszerzett felhasználási jog e megváltozott, illetve kibővült felhasználási módokra is kiterjed.

  8.5. Megbízó a felhasznált Borító művel érintett könyvben Megbízott, mint borítótervező nevét a Megbízott által megadott néven, illetve szerzői néven tünteti fel.

  8.6. Megbízó a felhasználási jogot harmadik személy számára tovább engedélyezheti, átadhatja.

  8.7. Megbízó a Borító műveket jogosult átdolgozni és szerkeszteni, azonban a Borító művek megváltoztatása az Szjt. 13. §-ának megfelelően a Megbízottnak a mű egységéhez fűződő jogát nem sértheti.

  8.8. Felek rögzítik, hogy jelen felhasználási szerződés rendes felmondás útján nem szüntethető meg.

  9. Vegyes rendelkezések

  9.1. Felek és Kiadó kötelezik magukat arra, hogy védik és őrzik a jelen szerződés teljesítése során tudomásukra jutott adatokat, információkat, és minden erőfeszítést megtesznek annak érdekében, hogy azok megfelelő védelmét biztosítsák. Felek és Kiadó titoktartási kötelezettsége nem akadályozza a jogszabályon alapuló esetleges adatszolgáltatási kötelezettségük teljesítését.

  9.2. Felek a jelen szerződésből eredő vitáikat mindenekelőtt békés úton kísérlik meg rendezni.

  9.3. Felek a nem szabályozott kérdésekre a hatályos jogszabályok rendelkezéseit tekintik irányadónak.

  9.4. Felek jogvitájuk esetére kikötik a Budapest Környéki Törvényszék kizárólagos illetékességét.